OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detisihraji.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v uvedeném e-shopu.

Provozovatelem obchodu je:

Jan Adamec
V Sítinách 489
Týniště n.O.
517 21
IČ 62043293
DIČ CZ6701081475
jsme plátci DPH

2. Informace k nákupu zboží

Co znamená dostupnost zboží?

Položka - dostupnost zboží (vždy uvedena u každého nabízeného produktu) vyjadřuje skladovou dostupnost vybraného zboží a schopnost zajištění zboží k odeslání. Jedná se vždy o pracovní dny, tzn. pokud je uvedena dostupnost zboží 7 dnů, jedná se o 7 pracovních dnů.

Dostupnost 3 dny - zboží je skladem a jsme schopni dodat jej do 3 pracovních dnů k zákazníkovi (pouze u dopravy PPL)

Dostupnost 14 dní - zboží je většinou potřeba objednat u dodavatele a v našem e-shopu bude připraveno k expedici maximálně do uvedeného počtu dní (v případě nemožnosti dodržení, z důvodu dočasného vyprodání, ukončení výroby atd. budete neprodleně informováni).

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.detisihraji.cz jsou závazné.

Podmínkou přijetí objednávky je řádně, pravdivě a věrohodně vyplněný objednávkový formulář.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.detisihraji.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky se nepovažuje automatické zaslání kopie objednávky, ale písemné nebo telefonické vyrozumění o přijetí objednávky a sdělení termínu odeslání zboží.

Zboží bude zasláno na adresu udanou v objednávkovém formuláři vybraným způsobem dopravy.

Stornovat objednávku lze do max. 24hod od objednání v opačném případě může být účtován storno poplatek ve výši 20% z ceny jedná-li se o zboží které není naším výrobkem.

V případě bezdůvodného nepřevzetí objednávky si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů za dopravu + storno poplatek ve výši 20% z ceny jedná-li se o zboží které není naším výrobkem.

4. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Zboží které je skladem expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů (PPL běžně druhý den).
Zboží od dodavatelů nejpozději do 24hod po převzetí od výrobce. V případě výběru dopravy cenným balíkem se může doba expedice prodloužit na 3 pracovní dny.
U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání,
U ostatních plateb (převodem) je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

Přepravné je určené vybraným způsobem dopravy. V případě, že zákazník vybere způsob dopravy který neodpovídá ceně objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zaslat mu jej nejlevnější dopravou příslušnou k ceně.

Způsob platby si zákazník určuje při zadávání objednávky

Při způsobu platby dobírkou platí zákazník přepravci nebo poště při předání zboží.

Při platbě předem převodem na účet prodávajícího je zákazníkovi obratem spolu s kopií objednávky zaslán variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby. V případě špatně uvedeného nebo chybějícího variabilního symbolu může dojít k neúměrnému zpoždění dodávky z důvodu nutného ručního dohledání platby.

5. Záruka a reklamace

Na veškeré zboří nabízené v internetovém obchodě www.detisihraji.cz je v souladu se zákonem poskytována záruka 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.detisihraji.cz a právním řádem platným v ČR.

"Reklamační řád" internetového obchodu www.detisihraji.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách uzavřených na dálku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Po potvrzení ze strany prodávajícího, musí kupující na vlastní náklady nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním čistém a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci).
Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně převodem na jeho účet, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů. Vracené zboží nelze zasílat zpět na dobírku

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

Poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

Dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a Reklamačním řádem.

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky se nerozumí automatické odeslání objednávky, ale potvrzení termínu dodání zboží.
Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Prodávající v žádném případě nezašle zboží za vyšší cenu aniž by s tím zákaznáka seznámil.
Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. Reklamace

Reklamační řád

Kupující je povinen před převzetím zboží zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě.
Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

Neprodleně po obdržení zásilky - zboží je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně nebo telefonicky. E-mail uvedený a telefonní číslo jsou uvedeny na nákupní faktuře.
Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem. Následně kupující zašle zboží spolu s popisem závad prodávajícímu k vyřízení reklamace.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné předložit daňový doklad - fakturu.

Zboží nelze vracet bez předchozího upozornění.

Při splnění těchto podmínek má spotřebitel nárok na:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

• zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
• zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
• zboží bylo poškozeno živly
• jde-li o opotřebení způsobené běžným používáním
• zboží bylo mechanicky poškozeno
• je-li spotřebiteli nabízeno zboží se slevou z důvodu vady (II. jakost), je na tuto skutečnost vždy předem zřetelně upozorněn. U tohoto zboží není možné reklamovat vadu, pro kterou byla sleva sjednána. Reklamaci ostatních vad lze uplatnit standardním způsobem. Místo práva na výměnu věci má v tomto případě spotřebitel právo na slevu. Nemůže-li věc po vadu řádně užívat, má právo na odstoupení od smlouvy.
• prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací, neodborným a nešetrným vybalením zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
• záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci obvyklým způsobem ani na závady způsobeny nesprávnou údržbou a používáním výrobku k jinému účelu než je určen.

V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí veškeré výlohy spojené s přepravou zboží jak dodavateli tak zpět.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.7.2008 a jsou závazné jak pro stranu nakupující tak prodávající.

10. registrací v našem internetovém obchodě souhlasíte se zasíláním našich obchodních nabídek.

Přihlášení

Váš košík

Košík je prázdný

Náš shop na Facebooku

Naleznete nás také na facebooku

NAVŠTIVTE NÁŠ SHOP

www.sanami.eu

Nakupte také v našem e-shopu sanami.eu zboží zašleme v jedné zásilce za jediné poštovné

HITY

MLUVÍCÍ TUŽKA